تغییر در برگزاری کنکور

بسمه تعالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکزسنجش آموزش پزشکیکشور اطلاعيه شماره ١٠                                                       …

معرفی رشته و بازار کار رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  حیطه ی کاری فارغ التحصیلن این رشته در رابطه ارائه خدمات در چهار چوب اجرایی و مدیریتی در بخش …