ثبتنام آزمونهای 4 مرحله ویژه ارشد وزارت بهداشت کلیه رشته ها

داوطلبین محترمی که موفق به ثبتنام در آزمونهای 12 و 9 مرحله ای گروه آموزشی دکتر خلیلی  نشدید 

با شرکت در آزمونهای 4 مرحله ای گروه آموزشی دکتر خلیلی سطح مطالعه خود را محک بزنید 

آزمون 80 درصد : 22 اسفند 

آزمون 1 جامع : 3 اردیبهشت 

آزمون 2 جامع : 10 اردیبهشت 

آزمون 3 جامع :17 اردیبهشت