تکنولوژی گردش خون

کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) MASTER OF PERFUSION معرفی رشته: رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) از رشته های جدید …

شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی Master of Medicinal Chemistry معرفی رشته: رشته شیمی ‌دارویی ، گستره‌ای از علوم دارویی است که‌ …

پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس Master of Emergency Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی MASTER OF CONSULTATION ON MIDWIFERY معرفی رشته: رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد …

پرستاری نظامی

کارشناسی ارشد پرستاری نظامی Master of Military Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری مراقبت ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ICU) Master of Intensive Care Unit Nursing) معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه …

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه Master of Anatomical Health Nutrition معرفی رشته: رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه …

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) MASTER OF IMMUNOLOGY معرفی رشته: علم ایمونولوژی که به عنوان یکی از ارکان اساسی علوم …