پرستاری نظامی

کارشناسی ارشد پرستاری نظامی Master of Military Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …