روان پرستاری

کارشناسی ارشد روان پرستاری Master of Psychiatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) Master of NeonataI Intensive Care Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از …

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی Master of Geriatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

سم شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد سم شناسی (توکسیکولوژی) Master of Toxicology معرفی رشته: سم‌شناسی (توکسیکولوژی) شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت …

قارچ شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی MASTER OF MEDICAL MYCOLOGY معرفی رشته: قارچ ها موجودات زنده ای هستند که به واسطه …

ویروس شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی Master of Virology معرفی رشته: علم ویروس شناسی پزشکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که …