پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی Master of Geriatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

سم شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد سم شناسی (توکسیکولوژی) Master of Toxicology معرفی رشته: سم‌شناسی (توکسیکولوژی) شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت …

قارچ شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی MASTER OF MEDICAL MYCOLOGY معرفی رشته: قارچ ها موجودات زنده ای هستند که به واسطه …

ویروس شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی Master of Virology معرفی رشته: علم ویروس شناسی پزشکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که …

باکتری شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی (باکتری شناسی پزشکی) Master of Medical Bacteriology معرفی رشته: علم میکروب شناسی پزشکی دانش مطالعه …

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه Master of Anatomical Health Nutrition معرفی رشته: رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه …