504 واژه

504 واژه کاملا ضروری از طریق هم نشینی

 

504 واژه
504 واِژه

 

دانشجویان و زبان آموزان زمان زیادی را صرف حفظ کردن لغات می کنند، اما تنها حفظ کردن معنای یک لغت کافی نیست، بلکه یادگیری سریع لغاتی که در متون زبانی با لغات مورد نظر به کار می روند. نیز ضروری مباشد. در واقع لغات دوستانی دارند که با آنها همنشین می شوند و برای یادگیری یک لغت لازم است دوستان او را نیز شناخت.

برای مثال عبارت ” باران شدید ” در زبان انگلیسی به صورت “heavy rain ” بیان می شود و عبارتی مانند ” strong rain ” صحیح نیست، اگرچه به احتمال بسیار زیاد، مخاطب معنای آن را متوجه میشود. در زبان انگلیسی این همنشینی لغات collocation نامیده میشود.

یادگیری همنشینی لغات از چندین جنبه حائز اهمیت است.

  1. نخست آنکه یادگیری آن ها باعث میشود تا گفتار و نوشتار زبان آموزان بسیار طبیعی تر جلوه کند.

  2. یادگیری لغات از طریق همنشینی، افزایش روانی زبان آموزان در هنگام تولید زبان میباشد، بدین صورت که لازم نیست تا شخص صحبت کننده در مورد برخی ترکیبات زبانی فکر کند زیرا به صورت ترکیبات از قبل آماده شده در ذهن دارد.

  3. ترکیب یک لغت آشنا و یک لغت جدید باعث یادگیری بهتر لغت ناآشنا می شود.

در کتاب حاضر سعی بر آن شده است تا ترکیبی متشکل از یک یا چند واژه ساده همراه با واژه جدید معرفی شود تا یادگیری واژه های اصلی کتاب به مراتب ساده تر شود. علاوه بر این، بررسی سوالات آزمون های چند سال پیش نشان میدهد که داوطلبان صرفا با حفظ کردن معانی لغات نمیتوانند تست های واژگان را پاسخ دهند، بلکه درکی کلی از کاربرد واژه لغات مجاور آن به به داوطلب این اجازه را میدهد تا تست های واژگان را به درستی پاسخ دهد.