با توجه به

  • مشکل بودن بعضی دروس

  • اهمیت درس با توجه به ضریب بالای آن

  • عدم آگاهی و یا آگاهی کم درس

و مشکل بودن فهم درس برای داوطلب  .

 کلاس و تدریس استادی با مهارت کافی توصیه میشود.

کلاس حضوری

کلاس تلگرامی

کلاس وب کنفرانس