اسامي پذيرفته شدگان شعبه زاهدان

ژنتيك:محسن زارج رتبه46،ايمني شناسي:عبدالباسط مزار زهي رتبه50،قارچ شناسي:مريم حاتمي رتبه45 داوطلبان عزيزهم استاني كه از خدمات موسسه استفاده نموده و …