اغاز ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

داوطلبان دقت کنندزمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك ودريافت كدرھگیري    ازتاريخ٦/٢١/٩٩لغایت١٦/١٢/٩٩   فقط بصورت اينترنتي از طريق سايتsanjeshp.irhttp://صورت ميپذيرد. از …

بسمه تعالی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور اطلاعیه 5                                                                                                                    تاریخ 1399/12/29   در …