زندگی بهتر با 7 قانون

۷ قانونِ زندگی بهتر ! ^^ 👩🏻‍🌾🕊 』

↵ 🧡 ۱. نادیده‌شون بگیر!
به‌حرف‌مردم‌کاری‌نداشته‌باش،‌کاردرست
روانجام‌بده،زندگی‌ای‌کن‌که‌بهت‌حال
خوب‌مثبت‌وپایدارمیده!🙂

𓏲🧺 ۲. رهاش کن !
𓏲هرگزنذاریه‌روزخوب‌بافکرکردن‌به‌‌
𓏲دیروزِبدخراب‌بشه .
↵ 🧡 ۳. لبخند بزن!
زندگی‌کوتاهه،تاوقتی‌داریش‌ازش‌لذت‌ببر.🙂

𓏲🧺 ۴. مقایسه نکن !
𓏲تنهاکسی‌که‌بایدازش‌جلوبزنی‌کسیه‌که 𓏲دیروزبودی،خودتوبادیگران‌مقایسه‌نکن .

↵ 🧡 ۵. بهش زمان بده!
زمان‌همه‌چیزروحل‌میکنه .🙂
𓏲🧺 ۶. آرام بمون !
𓏲طبیعیه‌که‌همه‌چیزبرامون‌مشخص‌نباشه
𓏲توی‌مسیر؛فقط‌بدون‌به‌وقتش
𓏲میرسی.
↵ 🧡 ۷. فقط خودت!
فقط‌تومسئول‌شادی‌خودهستی .🙂

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.