مطالعه‌ای هدفمند و پرکاربرد📖•|

🔅 ۸ تکنیک ساده برای داشتن مطالعه‌ای هدفمند و پرکاربرد 📖•| ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄✾⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄ ۱. داشتن برنامه‌ای دقیق و اصولی 📝 ۲. …