در خصوص برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور

اطلاعیه شماره ١٣                                                                                                             تاريخ 4/1400/21
در خصوص برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی
كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال1400

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفيق و سلامتي ، به اطلاع كليه داوطلبان آزمون ميرساند:
1400-1 زمان برگزاري آزمون طي : نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه   1400/4/31 ،  صبح و عصر روز جمعه   1400/5/1در 35 حوزه امتحاني به شرح جدول  شماره 3و 43 رشته و 11 مجموعه به شرح جدول شماره 1 برگزار خواهد شد.
2 -شروع روند آزمون نوبت صبح: 7,30 ، برگزاري آن راس ساعت 9 صبح و شروع روند آزمون نوبت عصر 14,30 شروع آن راس ساعت 16 عصر
ميباشد. مدت زمان پاسخگوئي به سوالات كليه رشتهها به مدت 160 دقيقه ميباشد.
-3 زمان دريافت كارت ورود به جلسه از تاريخ 23 /4/ 1400 لغايت 27 /4/ 1400  خواهد بود.
-4 از ورود داوطلبان فاقد كارت ورود به جلسه -كارت ملي يا شناسنامه و ماسك به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهدآمد.
-5 داوطلب جهت دريافت كارت 3 مرحله زير را بايد انجام دهد :
الف- مرحله اول: در سامانه مركز سنجش آموزش پزشكي پس از ورود با كد رهگيري، ابتدا فرم خود اظهاري (مندرج در همين سامانه) قابل رويت
ميباشد. پس از تكميل و تاييد اين فرم، به مرحله دوم وارد ميشود. اين فرم فقط در زمان فعال بودن سامانه جهت دريافت كارت، فعال ميباشد.
لازم به تاكيد است پس از اتمام مهلت دريافت كارت ورود به جلسه، جهت رعايت پروتكلهاي بهداشتي و اعلام به حوزه امتحاني داوطلب، اين فرم تا
24 ساعت قبل از جلسه آزمون، قابل ويرايش خواهد بود. عدم تكميل فرم مساوي عدم دريافت كارت و عدم امكان شركت در جلسه- سال قبل
ب- مرحله دوم: در اين مرحله پس از تكميل فرم خود اظهاري مندرج در همين سامانه، ويرايش معدل فعال ميشود. داوطلب در صورت نياز به
تصحيح معدل، گزينه ويرايش را انتخاب و در صفحه باز شده نسبت به تصحيح معدل خود اقدام نمايد. در صورتيكه معدل صحيح باشد و نياز به
ويرايش نداشته باشد، گزينه ثبت نهايي زده شود. اين مرحله فقط در زمان فعال بودن دريافت كارت فعال خواهد بود و پس از اتمام زمان دريافت
كارت، ويرايش معدل به هيچ عنوان امكانپذير نميباشد.
ج- مرحله سو م پس از اتمام و ثبت نهايي دو مرحله قبلي، دريافت كارت فعال ميشود و داوطلب ميتواند كارت خود را دريافت نمايد. به همراه كارت
برگه راهنما نيز چاپ خواهد شد.
6- داوطلبان فقط مجازند همراه خود مداد، پاككن ،كارت شناسايي معتبر و ماسك (و فقط براي 7رشته مشخص شده ماشين حساب ساده) داشته
باشند.
7 -به منظور رعايت نكات بهداشتي و حفظ سلامتي كليه داوطلبان، افرادي كه مبتلا به بيماري كرونا ميباشند، از ساير داوطلبان جدا شده و در
فضايي مجزا امتحان خواهند داد.
8 -زمان برگزاري آزمون و آدرس حوزه امتحاني (مطابق جدول شماره 3) بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلب، درج شده است. داوطلب ملزم
است جهت اطلاع از جزئيات حوزه آزمون به آدرس سامانه اينترنتي دانشگاه مندرج در جدول 3 مراجعه نمايد
بسيار مهم: در صورت هر گونه تغيير در روند آزمون، مراتب از طريق همين سامانه اطلاع رساني خواهد شد

مرکز سنجش آموزش

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.