تغییر در برگزاری کنکور

بسمه تعالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکزسنجش آموزش پزشکیکشور اطلاعيه شماره ١٠                                                       …