کارگاه اموزشی

کلاس انلاین مقاله نویسی  و بیو انفور ماتیک بصورت رایگان از طریق  لینک زیر برگزار میشود. https://www.skyroom.online/ch/dkg/bioinformatics کارگاه بیوانفورماتیک https://www.skyroom.online/ch/dkg/article …