بسمه تعالی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور اطلاعیه 5                                                                                                                    تاریخ 1399/12/29   در …