زبان 2

لغات گیج کننده. 

Personnel & Persona(1

Personnel:پرسنل، کارکنان

Personal:شخصی

Cancel & conceal(2

:Cancel لغو کردن، به هم زدن

Conceal:مخفی کردن، سرپوش گذاشتن

Inhibit & inhabit & habitat(3

Inhibit:کند کردن

Inhabit:زندگی کردن، اقامت داشتن

Habitat:زیستگاه

 Employee & Employer(4

Employee:کارمند

Employer:کارفرما

 Eliminate & Illuminate(5

Eliminate:حذف کردن، کنار گذاشتن

Illuminate:روشن کردن، وضوح بخشیدن به

 Devise & Device(6

Devise:تدبیرکردن، اختراع کردن

Device:وسیله، ابزار

 Rapper & Rapist(7

Rapperخواننده رپ، رپر

Rapistمتجاوز جن*ی

 Descend & Ascend(8

Descend:پایین آمدن

Ascend:بالا رفتن

 Deceive & Perceive(9

Deceive:فریب دادن

Perceive:متوجه شدن، پی بردن

 Hero & Heroin & Heroine(10

Hero:قهرمان

Heroin:هروئین

Heroine:قهرمان زن

تنها راه برای یادگیری این لغات اینه که وقتی با دیکشنری کار میکنید. لغت های اینچنینی را در دفتر جدا گانه ویا گوشه کتاب بنویسید. همین . کار دیگه ایی نمیشه کرد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.