کارگاه های مولکولی و کنترل کیفی: استخراج DNA پروکاریوت و یوکاریوت طراحی پرایمر PCR  کارگاه کشت سلول: اصول و مبانی کشت سلول اصول و مبانی نگهداری سلول ها آماده سازی و استریلیزاسیون محیط های کشت و مواد مورد نیاز تکثیر و شمارش سلولی کارگاه میکروب شناسی: کلیات و تعاریف میکروب شناسی طرز تهیه انواع… Read More