کارگاه های مولکولی و کنترل کیفی:
استخراج DNA پروکاریوت و یوکاریوت
طراحی پرایمر
PCR 

کارگاه کشت سلول:
اصول و مبانی کشت سلول
اصول و مبانی نگهداری سلول ها
آماده سازی و استریلیزاسیون محیط های کشت
و مواد مورد نیاز
تکثیر و شمارش سلولی

کارگاه میکروب شناسی:
کلیات و تعاریف میکروب شناسی
طرز تهیه انواع محیط کشت
طرز خواندن محیط کشت ها
بررسی مقاوت میکروب های بیماریزا
کنترل کیفی میکروب شناسی
آنالیز ادرار
بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی ادرار

کارگاه تست های روتین ایمونولوژی و کنترل کیفی:
ASO
VDRL
CRP
رایت
ویدال

تفسیر تست های روتین آزمایشگاهی
آموزش سیستم مدیریت و تنظیم کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی متناسب با نیاز آزمایشگاه ها
کارگاه محلول سازی
کارگاه فلوسایتومتری:
اصول و تعریف اساس فلوسایتومتری
آماده سازی نمونه
کار با دستگاه
آموزش نرم افزارهای سنجش فلوسایتومتری

وسترن بلات
انواع الکتروفورز
کلونینگ
الایزا

ُSPSS

– آموزش spss به همراه آموزش مفاهیم آماری
– آموزش با هدف نگارش مقاله، پایان نامه و تجزیه
و تحلیل آماری
– داده های مرتبط با بازار کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *