لیست بسته های آموزشی کارشناسی ارشد ویژه کنکور
وزارت بهداشت _ وزارت علوم _ دانشگاه آزاد


رديف بسته ی آموزشی رديف بسته ی آموزشی
1 ايمنی شناسی پزشکی 14 زيست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی)
2 خون شناسی آزمايشگاهی و بانک خون 15 علوم تشريحی (آناتومی)
3 بیوشیمی بالینی 16 میکروب شناسی مواد غذایی
4 ژنتیک انسانی 17 بهداشت و ایمنی مواد غذایی
5 باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی 18 آموزش بهداشت
6 ویروس شناسی پزشکی 19 مهندسی بهداشت محیط
7 قارچ شناسی پزشکی 20 مهندسی بهداشت حرفه ای
8 انگل شناسی پزشکی 21 ارگونومی
9 علوم تغذیه 22 اپیدمیولوژی
10 علوم بهداشتی در تغذیه 23 اقتصاد بهداشت
11 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 24 رادیولوژی و حفاظت پرتویی
12 فیزیولوژی پزشکی 25 اکولوژی انسانی
13 نانوتکنولوژی پزشکی 26 علوم داروهای پرتوزا

 

رديف بسته ی آموزشی رديف بسته ی آموزشی
27 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 39 تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
28 حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 40 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
29 سم شناسی 41 شیمی دارویی
30 انفورماتیک پزشکی 42 مامایی و مشاوره در مامایی
31 فناوری اطلاعات سلامت (HIT) 43 پرستاری (کلیه گرایش ها )
32 ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 45 مجموعه زیست شناسی
( وزارت علوم ، آزاد _ کلیه گرایش ها )
33 مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) 44 ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
34 آمار زیستی 46 زیست شناسی جانوری
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
35 فیزیک پزشکی 47 زیست شناسی گیاهی
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
36 روان شناسی بالینی 48 گروه دامپزشکی
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
37 مهندسی پزشکی (هردو گرایش) 49 مجموعه شیمی
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
38 علوم صنایع غذایی 50 کارشناسی به پزشکی _ علوم پایه

 

دانشجویان محترم شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته های آموزشی و قیمت ها هر روز از ساعت 10 الی 19 با شماره های 22875970 _ 22856620 _ 021 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.