پرستاری
ردیف عنوان قیمت
1 IQB پرستاری کودکان (همراه با پاسخنامه تشریحی) ناموجود
2 IQB پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (همراه با پاسخنامه تشریحی) 19800
3 IQb پرستاری مراقبت ویژه (همراه با پاسخنامه تشریحی) 8000
4 IQB پرستاری داخلی – جراحی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 25000
5 IQB روان پرستاری (همراه با پاسخنامه تشریحی) 19800
6 IQB پرستاری بهداشت جامعه (همراه با پاسخنامه تشریحی) 19800
7 خود مراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان 9500
8 ده سالانه IQB پرستاری (همراه با پاسخنامه تشریحی) 105000