مجموعه شیمی
ردیف عنوان قیمت
1 IQB شیمی آلی (مجموعه شیمی) با پاسخ تشریحی 32000
2 IQB شیمی فیزیک (مجموعه شیمی) با پاسخ تشریحی 22000
3 IQB شیمی معدنی (مجموعه شیمی) با پاسخ تشریحی 22000