علوم و صنایع غذایی
ردیف عنوان قیمت
1 IQB ده سالانه علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی کارشناسی ارشد همراه با پاسخنامه تشریحی) 45000
2 الگوریتم میانبر علوم و صنایع غذایی (کلیه دروس) 45000