خون شناسی
ردیف عنوان قیمت (تومان)
1 IQB خون شناسی 115000
2 هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 1 ناموجود
3 هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 2 ناموجود
4 هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 3 190000
5 هماتولوژی سلولی و مولکولی جلد 4 190000
6 میانبر الگوریتم هماتولوژی و بانک خون 32000
7 هماتولوژی آزمایشگاهی و بالینی (جلد1) “شرلین مکنزی” ناموجود
8 هماتولوژی آزمایشگاهی و بالینی (جلد2) “شرلین مکنزی” ناموجود
9 نقش فاکتورهای نسخه برداری در هماتوپوئیز و بدخیمی های خونی 13000