تغذیه
ردیف عنوان قیمت
1 IQB تغذیه (با پاسخ تشریحی) 125000
2 ماطراحان تغذیه 164500
3 تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2012 جلد اول 14000
4 تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2012 جلد دوم 19000
5 تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2012 جلد سوم 16000
6 جامع تغذیه درشت مغذی و ریزمغذی ها 15000
7 جامع تداخل غذا و دارو 15000
8 اصو ارزیابی تغذیه به انضمام تغذیه در دوران های مختلف زندگی 17000
9 بازیابی جایگاه تغذیه به عنوان محور توسعه ناموجود
10 میانبر الگوریتم تغذیه 49900
11 راهنمای کاربردی ریزمغذی ها و مکمل های رایج در دوران های مختلف زندگی ورزشکاران و کنترل وزن 20000
12 IQB ده سالانه تغذیه دکتری (همراه با پاسخنامه تشریحی) 85000
13 IQB ده سالانه تغذیه کارشناسی ارشد (همراه با پاسخنامه تشریحی) 95000
14 راهنمای کاربردی تغذیه بالینی و رژیم درمانی 38000