باکتری شناسی
ردیف عنوان قیمت (تومان)
1 IQB باکتری شناسی (با پاسخ تشریحی) 130000
2 جامع باکتری ،ویروس 7 استاد 32000
3 میکروب شناسی پزشکی 15000
4 جاوتز 2013 51000
5 جامع میکروب شناسی عملی 16500
6 میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک) 65000
7 جامع باکتری شناسی ویژه ارشد 36000