روان شناسی
ردیف عنوان قیمت
1 IQB روان شناسی رشد (همراه با پاسخنامه تشریحی) 14500
2 IQB آسیب شناسی روانی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 14500
3 IQB آزمون های روانی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 16000
4 نظریه های شخصیت فیست 15000
5 جامع آسیب شناسی روانی 16000
6 جامع روانشناسی فیزیولوژیک 15000
7 IQB آمار و روش های تحقیق (همراه با پاسخنامه تشریحی) 19800
8 نظریه های شخصیت و روان درمانی در کاربست مشاوره و روان درمانی 14000
9 جامع روانشناسی رشد 16000
10 جامع ارزیابی روانشناختی 16000