معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

عنوان رشته:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  Master of Health Education معرفی رشته:   رشته آموزش بهداشت برگرفته از علوم تربیتی باهدف …

بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی

عنوان رشته:  کارشناسی ارشد آمار زیستی  Master of Biostatistics معرفی رشته:   رشته آمار زیستی شاخه ای از آمار کاربردی است که تمرکز …