تغییرات تاریخ آزمونهای آزمایشی:

تغییرات تاریخ آزمون های آزمایشی به شرح ذیل می باشد:

 

دکتری وزارت بهداشت

۶ اردیبهشت آزمون جامع شماره ۱
۲۲ اردیبهشت آزمون جامع شماره ۲
۱۲ خرداد آزمون جامع شماره ۳

 

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

آزمون شماره ۸ داوطلبان ۱۲ مرحله

آزمون شماره ۴ داوطلبان ۸ مرحله

آزمون شماره ۱ داوطلبان ۴ مرحله

 

۶ اردیبهشت

آزمون شماره ۹ داوطلبان ۱۲ مرحله
آزمون شماره ۶ داوطلبان ۹ مرحله
آزمون شماره ۵ داوطلبان ۸ مرحله

 

۲۲ اردیبهشت

۱۲ خرداد آزمون جامع شماره ۱
۳۱ خرداد آزمون جامع شماره ۲
۲۱ تیر آزمون جامع شماره ۳

 

کارشناسی ارشد وزارت علوم (۱۲۲۶ و ۱۲۱۴)

۱۳ اردیبهشت آزمون جامع شماره ۲
۳خرداد آزمون جامع شماره ۳

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.