تاریخ ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت
۲۹ بهمن الی ۱۰ اسفند می باشد