مشاوره حضوری و تلفنی با رتبه 25 بیوشیمی بالینی آقای فرزاد شیریان در کرج

آقای فرزاد شیریان در روزهای دوشنبه هشتم شهریور ،سه شنبه نهم شهریور و چهارشنبه دهم شهریور ساعت 15 الی بیست …