همایش مشاوره و برنامه ریزی تخصصی شش ماه مانده به کنکور در کرج

محوریتهای همایش دوم آذرکرج: -برنامه ریزی تا کنکورارشد -تغذیه مناسب در دوران کنکور -مرور صحیح -نحوه تست زنی به منظور …