روز و ساعت کاری گروه آموزشی دکتر خلیلی شعبه کرج

روزهای کاری گروه آموزشی دکتر خلیلی شعبه کرج: شنبه تا پنجشنبه است. ساعت کاری گروه آموزشی دکتر خلیلی شعبه کرج: …