بازپخش رایگان 4 کارگاه رایگان بیوانفورماتیک، آنالیز کاربردی، متاآنالیز، روش ریسرچ

بازپخش رایگان 4 کارگاه رایگان بیوانفورماتیک، آنالیز کاربردی، متاآنالیز، روش ریسرچ مشاهده پارت اول بازپخش کارگاه بیوانفورماتیک دکتر صفر پور (پنجشنبه …