همایش آمادگی کنکور وزارت علوم و وزارت بهداشت کارشناسی ارشد و دکترا

محورهای همایش: مقایسه کنکور وزارت بهداشت و وزارت علوم تاثیر معدل و درصد زبان در کنکور ارشد از سال 99 …