سلسله لایوهای مسکن های قبل کنکور(مصاحبه استاد و رتبه برترهای سال ۹۹)

✅ گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی برگزار می کند… 💎 سلسله لایوهای مسکن های قبل کنکور(مصاحبه استاد و رتبه برترهای …

لایو دکتر بلوری به همراه خانم نگار نجاتی(رتبه ۱ باکتری شناسی)

✅ گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی برگزار می کند… 💎 سلسله لایوهای مسکن های قبل کنکور(مصاحبه استاد و رتبه برترهای …