پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس Master of Emergency Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

روان پرستاری

کارشناسی ارشد روان پرستاری Master of Psychiatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری نظامی

کارشناسی ارشد پرستاری نظامی Master of Military Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری مراقبت ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ICU) Master of Intensive Care Unit Nursing) معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه …