پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی Master of Geriatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …