پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس Master of Emergency Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی MASTER OF CONSULTATION ON MIDWIFERY معرفی رشته: رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد …

روان پرستاری

کارشناسی ارشد روان پرستاری Master of Psychiatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری نظامی

کارشناسی ارشد پرستاری نظامی Master of Military Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) Master of NeonataI Intensive Care Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از …

پرستاری مراقبت ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ICU) Master of Intensive Care Unit Nursing) معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه …

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی Master of Geriatric Nursing معرفی رشته: لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه …