سم شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد سم شناسی (توکسیکولوژی) Master of Toxicology معرفی رشته: سم‌شناسی (توکسیکولوژی) شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت …

قارچ شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی MASTER OF MEDICAL MYCOLOGY معرفی رشته: قارچ ها موجودات زنده ای هستند که به واسطه …

ویروس شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی Master of Virology معرفی رشته: علم ویروس شناسی پزشکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که …

باکتری شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی (باکتری شناسی پزشکی) Master of Medical Bacteriology معرفی رشته: علم میکروب شناسی پزشکی دانش مطالعه …

هماتولوژی

کارشناسی ارشد هماتولوژی (خون شناسی و بانک خون) MASTER OF HEMATOLOGY معرفی رشته: علم هماتولوژی به مطالعه سلولهای خونی و …

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی (ایمونولوژی) MASTER OF IMMUNOLOGY معرفی رشته: علم ایمونولوژی که به عنوان یکی از ارکان اساسی علوم …