مرور

مرور : وقتی مطلب جدیدی را یاد میگیرید در همان روز و با فاصله زمانی دوباره آن مطلب را مرور کنید.اگر چند روز بعد آن را مرور کنید مسلما بعضی از بخش ها را فراموش خواهید کرد بهترین کار مرور در همان روزاست و چند روز بعد هم نگاهی بیندازید تا به حافظه بلند مدت منقل شود.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.