ثبت نام تکمیل ظرفیت دستیار تخصصی پزشکی تمدید شد

ثبت نام تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از  شنبه تا دوشنبه …