اصلاح آزمون های علوم پزشکی _ ترافیک آزمون ها در تیر ماه

تقویم آزمون های سال ۱۴۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی مجدد اصلاح شد و بر این اساس اغلب آزمون های مهم …