🤔 چه رشته هایی مجاز به شرکت در دکتری زیست فناوری پزشکی هستند⁉️

✅ باکتری شناسی ✅ بیوشیمی ✅ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی) ✅ نانوفناوری پزشکی ✅ ایمنی شناسی ✅ ویروس …