✅ باکتری شناسی
✅ بیوشیمی
✅ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)
✅ نانوفناوری پزشکی
✅ ایمنی شناسی
✅ ویروس شناسی
✅ ژنتیک
✅ ژنتیک انسانی
✅ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)
✅ بیوتکنولوژی
✅ بیوتکنولوژی کشاورزی
✅ بیوتکنولوژی میکروبی
✅ زیست شناسی(کلیه گرایش ها)
✅ زیست پزشکی
✅ انگل شناسی
✅ میکروب شناسی
✅ قارچ شناسی
✅ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
✅ نانوزیست فناوری
✅ دکتری حرفه ای رشته های پزشکی
✅ دندانپزشکی
✅ داروسازی
✅ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی