ثبت نام کنکورهای آزمایشی سال 96 شروع شد

کیفیت را نمیتوان تنها با تبلیغات و به کار گرفتن شعارهایی مثل «اولین موسسه»، «بیشترین جامعه آماری آزمون» یا «رتبه یک کارشناسیارشد» به مخاطب القا کرد.هر چند گروه آموزشی دکتر خلیلی نخستین موسسهای است که خدمات خود را در زمینه آزمونهای آزمایشی رشته های پیراپزشکی و علوم آزمایشگاهی در مقاطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری، از سال 1385 آغاز و همه ساله بیشترین آمار قبولی و کسب رتبه های برتر را در کارنامه خود ثبت کرده، اما هیچگاه از این موضوع به عنوان یک مزیت یاد نکرده است.

همواره تلاش گروه بر این بوده که کیفیت خدمات آموزشی خود را فدای عناوین تبلیغاتی از این دست نکند.ما معتقدیم مواردی چون نخستین یا آخرین بودن در سابقه و یا کوچکی و بزرگی جامعه آماری به تنهایی تاثیری در کیفیت خدمات ارائه شده نداشته و مزیت محسوب نمیشوند. به همین دلیل گروه آموزشی دکتر خلیلی دقت نظر خود را معطوف به تضمین خدمات آموزشی نموده و اعتقاد دارد این موضوع، آنها را از تبلیغات فریبنده بینیاز میکند. بر همین اساس، دکتر خلیلی از هزینههای سنگین و بیش از حد تبلیغات تلویزیونی یا ساخت بیلبورد برای طرح ادعاهای اغراقآمیز صرفنظر کرده است.

بنر جدید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.