آدرس دفتر گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی شعبه بیرجند

خراسان جنوبی،شهرستان بیرجند، خیابان غفاری،نبش غفاری ۱۴، جنب املاک جام جم ۰۵۶۳۲۰۴۱۲۴۱  ۰۹۱۵۵۶۱۷۲۰۶ , ۰۹۱۹۵۹۰۷۲۰۳ مدیریت: دکتر محمودرضا بهروان mahmoodreza.behravan@yahoo.com