💎 همایش بزرگ مشاوره ای کارشناسی ارشد و دکتری

💎 همایش بزرگ مشاوره ای کارشناسی ارشد و دکتری به منظور حفظ سلامت شما عزیزان به صورت (آنلاین) برگزار خواهد …

💎 همایش بزرگ مشاوره ای کارشناسی ارشد و دکتری

💎 همایش بزرگ مشاوره ای کارشناسی ارشد و دکتری به منظور حفظ سلامت شما عزیزان به صورت (آنلاین) برگزار خواهد …

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد94

1-صابرسلطانی میکروبشناسی پزشکی دانشگاه شیراز 2-زهراحمیدی علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه ایران 3-فاطمه صالحی بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه آزاد تهران مرکز