اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد94

1-صابرسلطانی میکروبشناسی پزشکی دانشگاه شیراز

2-زهراحمیدی علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه ایران

3-فاطمه صالحی بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه آزاد تهران مرکز

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.