همایش جهت آموزش

روز15 مردادپنجشنبه ساعت4 بعدازظهرهمایش زیست سلولی ملکولی و ژنتیک در آموزشگاه شعبه اراک برگزار میگردد.با شماره 32220311 جهت نام نویسی تماس بگیرید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.